Standard avtale for butikk leverandører

Dette er en juridisk avtale mellom deg som butikkeier/Selger) og gavenfordeg.no Firmanavn Larvik Online.
Ved å opprette en nettbutikk i gavenfordeg.no bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterte avtalen.

Den avtalen regulerer forholdet mellom deg som selger og kjøper. Standard avtale for kjøp og salg gjennom gavenfordeg.no finner du her:
Standard avtale for kjøp og salg gjennom gavenfordeg.no.

Disse betingelsene og eventuell annen informasjon på dette nettstedet kan endres eller oppdateres uten varsel. Du plikter å holde deg informert og oppdatert på disse betingelsene.
Vi anbefaler derfor at du besøker og leser gjennom disse betingelsene hver gang du besøker nettstedet.

Ansvarsforhold
Du forstår og aksepterer at gavenfordeg.no kun er en teknisk tilrettelegger for handel gjennom nettstedet.
gavenfordeg.no er således ikke part i salget eller handelen og har ikke noen ansvar overfor selger eller kjøper utover det som står i disse bestemmelsene.
Forholdet mellom selger og kjøper er regulert av Standard avtale for kjøp og salg gjennom gavenfordeg.no og forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven.

Selger opptrer for egen regning og risiko og plikter å sette seg inn i og forholde seg til de regler,
lover og forskrifter som til enhver tid er gjeldende både på nettstedet og i forhold til Norsk lov.
Innberetning av salgsinntekter, skatter og avgifter overfor myndighetene er hver enkelt selgers ansvar.

Bestemmelser for gavenfordeg.no butikk
Følgende personer/enheter kan opprette butikk i gavenfordeg.no:
Privatpersoner
Lag og foreninger
Bedrifter

Følgende produkter kan selges gjennom nettstedet:

Alt som er egenprodusert, håndlaget eller egen designet.
Du kan selge ting som:

Nytt, brukt, antikk.
gavenfordeg.no forbeholder seg retten til å vurdere hva som passer inn i kategorier, vi kan fjerne eller omplassere produkt oppføringer som ikke anses å passe i en kategori.

Følgende produkter kan ikke selges gjennom nettstedet:
Våpen
Pornografisk materiale
Alt som er forbudt å selge eller formidle i hht. lov og gjeldende regelverk
gavenfordeg.no forbeholder seg retten til å avslå produkter som upassende for salg gjennom nettstedet
Vi vil uten varsel kunne fjerne produkter fra nettstedet.

Informasjonsplikt
Selger er ansvarlig for å overholde informasjonsplikten for butikken sin.
Dette betyr at selger må opplyse om angre- og retturrett ved alle kjøp av produkter i gavenfordeg.no.

Det skal gå klart frem hvem som står bak butikken, dvs. at selger plikter å oppgi korrekt navn på kontaktperson. Det er ikke tillatt å bruke falskt navn eller pseudonym.

Produktpris
Selger skal alltid oppgi bruttopris på varene i butikken sin.
Dette er pris inklusive mva. Frakt, avgifter og evt. MVA klasse skal også spesifiseres for varene som selges i butikken.
Den oppgitte bruttoprisen med tillegg av gebyrer og frakt vil være endelig pris som kunden skal betale for varen.
Det er ikke tillatt å endre pris eler avgifter etter at bestillingen er lagt inn og akseptert av kjøper.

Opphavsrett
Selger er fullt ut ansvarlig for at produkter som selges gjennom nettstedet ikke medfører overtredelse av tredjeparts eiendoms- og opphavsrett.

Pris og betalingsbetingelser
Selger aksepterer at gavenfordeg.no tar de til enhver tid gjeldende priser, provisjoner og honorarer for formidling av produkter gjennom nettstedet.

 

Fakturering av for gavenfordeg.no butikk skjer forskuddsvis for et åt.

Varighet og oppsigelse
Avtalen løper fra det tidspunktet den aksepteres til den sies opp skriftlig. Oppsigelsestiden er 1 mnd..
Når oppsigelsestiden er over så vil butikken bli satt inaktiv, og det vil ikke være mulig å se produktene i, eller å handle på butikken.
gavenfordeg.no forbeholder seg retten til å la butikken og produktene ligge i databasen i ubestemt tid.

Mislighold
Dersom butikkeier ikke betaler til avtalt tid, har gavenfordeg.no krav på forsinkelsesrenter i samsvar med den til enhver tid gjeldende prosentsats
etter lov om renter ved forsinket betaling. gavenfordeg.no kan fritt benytte factoring og annen overdragelse av fordringer.

Ved betalingsmislighold kan gavenfordeg.no varsle stans i avtalens ytelser med skriftlig varsel.
Ved betalingsmislighold ut over 30 dager kan gavenfordeg.no heve avtalen og stenge butikken uten varsel.

Dersom butikkeier ellers ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til denne avtalen,
kan larvikonline.no uten varsel stenge butikken og kreve erstatning for sannsynliggjorte merutgifter som gavenfordeg.no påføres.

Force Majeure
Dersom avtalen helt eller delvis hindres eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som etter norsk rett vil bli bedømt som Force Majeure,
suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer.
Hver av partene kan imidlertid si opp avtalen med umiddelbar virkning dersom Force Majeure-tilfellet gjør det særlig byrdefullt for vedkommende å opprettholde avtalen.

Tvisteløsning
Avtalen skal fortolkes i samsvar med norsk rett. Tvister som oppstår som et resultat av avtalen skal så langt det er mulig søkes løst i minnelighet.
Dersom en tvist ikke finner sin løsning i minnelighet, kan hver av partene bringe tvisten inn for avgjørelse av de ordinære domstoler.

 

 

keyboard_arrow_up